Öne Çıkanlar Sibel Gezen CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Kader Sevinç ingiltere yol durumu mehmet ali alabora galatasaray transfer Prof. Sevil Atasoy dünya 25 haziran dolar Londra Büyükelçiliğinden

Bu haber kez okundu.

Yumurta bir çok hastalığın ilacı

Kıb­rı­s’­ta dü­zen­le­nen 5. Yüce ­sal Os­te­opo­roz Kon­gre­si­’n­de halk ara­sın­da ki­reç­len­me tıp dün­ya­sın­da os­te­oat­rit ola­rak ad­lan­dı­rı­lan has­ta­lık için 500 uz­man bir ara­ya gel­di. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İs­tan­bul Tıp Fa­kül­te­si Fi­zik­sel ve Re­ha­bi­li­tas­yon Temel ­bi­lim Da­lı Üye­si Prof. Dr. Fat­ma Nur­ten Es­ki­ vatan ki­reç­len­me­nin yaş­lı­lık has­ta­lı­ğı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek ek­lem­le­rin vü­cut­tan ön­ce yaş­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Dizim çok fazla ağrıyor...
Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü­’nün yaş­lı­lı­ğı 65 yaş üs­tü ola­rak ta­nım­la­dı­ğı­nı ak­ta­ran Es­ki­ vatan “Bu ne­den­le ki­reç­len­me-os­te­oar­trit as­lın­da yaş­lı­lık has­ta­lı­ğı de­ğil­dir. Ki­reç­len­me 50 yaş üs­tü ki­şi­ler­de sık­lık­la rast­la­nan bir ra­hat­sız­lık­tır. Ek­lem­ler da­ha er­ken yaş­lan­dı­ğı için ki­şi­de kas-is­ke­let sis­te­mi özel­lik­le de ek­lem ve çev­re­sin­de­ki yu­mu­şak do­ku ağ­rı­la­rı ge­li­şir.‘Di­zim çok fazla ağ­rı­yor, çö­me­lir­ken, mer­di­ven çı­kar­ken güç ­la­nı­yo­rum. Na­maz kı­la­mı­yo­rum. Bel-bo­yun tu­tuk­lu­ğu, dir­sek-el bi­le­ğim­de ağ­rı var...’ gi­bi şi­ka­yet­ler ve ek­lem ve­ya sa­bah tu­tuk­lu­ğu ile­ri hane ­re­ler­de ise ha­re­ket kı­sıt­lı­lı­ğı olu­şur. Bu aşa­ma­da ön­ce­lik­le ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ya­şam tar­zı­nı de­ğiş­tir­mek, ek­le­me bi­nen yü­kü azalt­mak, sağ­lık­lı bes­len­mek­tir. Böy­le­ce has­ta­lı­ğın iler­le­me­si ön­le­nir" di­ye ko­nuş­tu.

Tesadüfen belli oldu
Ki­reç­len­me ilaç­la­rı­nın 50-60 yaş üs­tü ki­şi­le­rin kul­lan­dı­ğı di­ğer ilaç­lar­la et­ki­le­şim ya­pıp, mi­de ve ba­ğır­sak­ta emi­li­mi azal­ta­bil­di­ği­ni, bu ne­den­le bit­ki­sel ilaç­lar kul­la­nıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Es­ki­ vatan , söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “A­me­ri­ka­’da 2009’da ta­mam­la­nan ağ­rı ve te­da­vi­ye yö­ne­lik bi­lim­sel ça­lış­ma­da yu­mur­ta ka­bu­ğu za­rı­nın ek­lem aşın­ma­la­rın­da­ki te­da­vi edi­ci et­ki­si te­sa­dü­fen or­ta­ya çık­tı.En nihayet 2014’­te Al­man­ya­’da ta­mam­la­nan dör­dün­cü ça­lış­ma­da yu­mur­ta ka­bu­ğu za­rın­dan el­de edi­len des­te­ğin vü­cut­ta­ki ki­reç­len­me­yi hem te­da­vi et­ti­ği­ne hem de ağ­rı­yı gi­der­di­ği­ne ka­rar ve­ril­di. Yu­mur­ta ka­bu­ğu za­rı­nın için­de­ki de­ği­şik mo­le­kül­le­rin sa­de­ce ki­reç­len­me­de­ki ağ­rı­yı gi­der­me­di­ği ay­rı­ca te­da­vi edi­ci özel­li­ği ol­du­ğu sap­tan­dı. Bütün bu bi­lim­sel ça­lış­ma­lar bi­ze ağ­rı­sız ya­şa­mın müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di. Has­ta­lı­ğın kafa ­lan­gı­cın­da ki­şi eğer ya­şam tar­zı­nı de­ğiş­ti­rir, ki­lo ve­rir, doğ­ru bes­le­nir, spor ya­par, ek­lem yu­mu­şak do­ku­yu kuv­vet­len­di­rir­se has­ta­lık iler­le­mez ol­du­ğu se­vi­ye­de ka­lır.”

İlk te­da­vi yön­te­mi ki­lo ver­mek
Köln Üni­ver­si­te­si Bio­kim­ya ve En­dok­ro­no­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Cem Ay­do­ğan ki­reç­len­me has­ta­lı­ğın­da ilk ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­nin ki­lo ver­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di. Te­da­vi ile lahza ­cak has­ta­lı­ğın dur­du­ru­la­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Dr. Ay­do­ğan söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Ki­reç­len­me kı­kır­dak­la­rın za­man­la aşın­ma­sın­dan or­ta­ya çı­kan bir ra­hat­siz­lik­tır.

Hareket az oluşu hızlandırır
De­ği­şik de­re­ce­le­ri var­dır. İlk te­da­vi yön­te­mi ge­nel­de ki­lo ver­mek­tir. Kı­kır­dak­lar­da aşın­ma ol­du­ğu için ağ­rı­dan kur­tul­mak müm­kün ol­sa bi­le es­ki ha­le dö­nüş müm­kün de­ğil­dir. Has­ta­lı­ğın ge­li­şi­mi­ni sürat ­lan­dı­ran fak­tör­ler, faz­la ki­lo ve ha­re­ket az­lı­ğı­dır.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.