Öne Çıkanlar ingiltere İngilterenin koronavirüs Kovid-19 avrupa ingiltere turk Avrupa Birliği İngiltere resesyon Lipozamal Vitami Flash TV

Bu haber kez okundu.

Zam üstüne zam

İn­şa­at şir­ket­le­ri­ni zen­gin eden imar de­ği­şik­lik­le­rin­den ni­ha­yet dev­le­tin de ge­lir el­de et­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. Bu kap­sam­da 2015-2017 Or­ta Vade­li Prog­ra­m’­ın­da (OVP) imar ran­tın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin ipuç­la­rı ve­ril­di. OV­P’­ye bu ko­nuy­la il­gi­li ek­le­nen mad­de­de şu ifa­de­ler dik­kat çek­ti:

“İ­mar pla­nı de­ği­şik­lik­le­ri ve ka­mu ya­tı­rım­la­rı so­nu­cun­da olu­şa­cak gay­ri­men­kul de­ğer ar­tış­la­rın­dan ka­mu­nun pay al­ma­sı­nı ve gay­ri­men­kul­ler­de de­ğer ar­tı­şı­na yol aça­cak ba­zı ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na yararlanıcı­la­rın kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bir sis­tem ge­liş­ti­ri­le­cek­tir.”

Bu mad­de­ye gö­re imar de­ği­şik­lik­le­ri so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan bü­yük rant­tan in­şa­at şir­ket­le­riy­le bir­lik­te dev­let de pay ala­cak. Bu sis­tem, ye­rel se­çim dö­ne­min­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Man­sur Ya­vaş ta­ra­fın­dan ‘se­çim va­adi­’ ola­rak gün­de­me ge­ti­ril­miş­ti. İmar değişik­lik­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu gay­ri­men­kul de­ğer ar­tış­la­rı­nın na­sıl he­sap­la­na­ca­ğı ve bu ge­lir­le­rin han­gi yol­la dev­le­te ak­ta­rı­la­ca­ğı ise henüz net­lik ka­zan­ma­dı. Söz ko­nu­su de­ği­şik­li­ğin Mec­li­s’­te bek­le­yen Ge­lir ve Ku­rum­lar Ver­gi­si ya­sa ta­sa­rı­sı­na ek­len­me­si bek­le­ni­yor.  

Ay­rı­ca OV­P’­de yer alan, “Ye­rel yö­ne­tim­le­rin öz ge­lir­le­ri sos­yal ve eko­no­mik amaç­lar gö­ze­ti­le­rek ar­tı­rı­la­cak­tır. Bu kap­sam­da Em­lak Ver­gi­si sis­te­mi­nin göz­den ge­çi­ril­me­si­ne ve ye­rel ver­gi­le­rin ge­nel ver­gi sis­te­mi­ne uyu­mu­nun sağ­lan­ma­sı­na ön­ce­lik ve­ri­le­cek­ti­r” ifa­de­si de Em­lak Vergi­si’­ne zam sin­ya­li ola­rak al­gı­lan­dı. Yi­ne, sa­tı­lan gay­ri­men­kul­le­re uy­gu­la­nan de­ğer ar­tış ver­gi­le­ri­nin yük­sel­til­me­si ile ko­nut kredi­le­ri­ne ila­ve ver­gi ge­ti­ril­me­si de gün­dem­de. Ran­ta yö­ne­lik sis­te­min ikin­ci aya­ğı­nı oluş­tu­ran ve ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na ya­rar­la­nı­cı­la­rın kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı ifa­de edi­len ye­ni yönte­min va­tan­da­şa ek yük ge­tir­me­sin­den en­di­şe edi­li­yor.Mev­cut sis­tem­de za­ten ye­rel yö­ne­tim­le­rin yol (as­falt ve kal­dı­rım) ka­na­li­zas­yon ve su ya­tı­rım­la­rı için o so­kak­ta ya­şa­yan va­tan­daş­tan ila­ve kat­kı pa­yı tah­sil edi­yor. Ye­ni sis­tem­le bir­lik­te be­le­di­ye pay­la­rı­nın arttırılması ile pay öde­me zo­run­lu­lu­ğu­nu di­ğer ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı gün­de­me ge­le­bi­le­cek. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.