Öne Çıkanlar londra avrupa kktc chp Trabzonsporlular şampiyonluğu Londrada CheMen maymun çiçeği virüsü 40 Yılın Hikayesi Miart Gallery Kıbrıs Türk Cemiyeti

Bu haber kez okundu.

'TARİH AFFETMEZ'

Avrupa Ajansı (AVA) Eda Ün/Londra-Ergenekon kararları açıklandı. İlker Başbuğ, Tuncay Özkan müebbet, Balbay 34 yıl, Haberal 12 yıl ceza aldı. Yaklaşık 5 yıldır devam eden Ergenekon davasının 321’inci duruşmasında kararlar açıklandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 'darbeye teşebbüs'ten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Türkiye’de, 25 Temmuz 2008’de başlayan Ergenekon dosyası, 5 Ağustos 2013 Pazartesi günü mahkemenin Genelkurmay Eski başkanı İlker Bağbuğ'a Müebbet hapis cezası vermesiyle sonuçlandı. Ergenekon Sanıkları temyiz haklarını kullanacaklarını belirtti.

 

'Terör Örgütü Yöneticisi' 


Türkiye'nin ve Avrupa'nın gündemindeki Ergenekon dosyası ağır cezalar ile sonuçlandı. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ 'terör örgütü yöneticisi' sıfatıyla müebbet hapse mahkum edildi. Gazeteci Tuncay Özkan'da müebbet hapis cezasına çaptırılan sanıklardan.

Avrupa Gazetesi olarak Kraliçe Elizabeth’in Türk hukukçusu olan ve İngiltere'de yargıçlık yapan Alper Ali Rıza ve araştırmacı gazeteci Uğur Dündar'a davanın sonuçları hakkında ne düşündüklerini sorduk. Alper Ali Rıza ve Uğur Dündar Avrupa’ya özel konuştu.


“Bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih, ger­çek­ten af­fet­mez!”


Uğur Dündar Mahkeme kararlarına ilişkin Avrupa’ya şunları söyledi; " Suç makineleri tahliye edilirken, ha­ya­tı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­mış Ge­nel­kur­may Eski Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ko­mu­tan, “te­rö­ris­t” suç­la­ma­sıy­la ömür bo­yu hap­se mah­kum edi­li­yor. Bir­çok ga­ze­te­ci­ye ve­ri­len ce­za­lar­la Tür­ki­ye tüm za­man­la­rın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi­ne­ dö­nü­şü­yor. Bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih, ger­çek­ten af­fet­mez!. İlker Başbuğ'a terör örgütü başkanı diyen bir mahkeme, diğer yanda Öcalan ile masaya oturup anlaşmaya hazırlanan AKP... Ge­nel af çı­ka­rıp Apo­’y­la bir­lik­te Er­ge­ne­kon hü­küm­lü­le­ri­ni ser­best bı­rak­sa­lar da­hi, bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih as­la af­fet­mez."

 

Kraliçe Elizabeth’in Türk hukukçusu Alper Ali Rıza Q.C,

Alper Ali Rıza, Ergenekon davası ile ilgili Avrupa Gazetesi’ne özel konuştu.

Kraliçe’nin Tek Türk Hukukçusuna sorduk.


“Türk Ulusu çıkarına değildir”


Yargıç Alper Ali Rıza “Ben bütün Kanıtları okumadım ancak okuduğum kadarı ile eski genel kurmay başkanı aleyhindeki davanın şüpheye yer vermeyecek şekilde makul bir şekilde sonuçlandığını düşünmüyorum. Her durumda Türk ordusunun üst düzey üyelerinin yargılanması Türk Ulusu çıkarına değildir. Hukukun çok iyi bilinen bir ilkeside bazen en iyi kamu hizmetinin cezalandırmamak olmasıdır ki bu dosyada bulunan kanıtlarda yeterince inandırıcı değil.Hüküm giyen sanıklar temyiz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirler. Umarım hükümlüler cevalarına karşı gelirler.”dedi.


İşte Uğur Dündar'ın Sözcü Gazetesi'nde yayımanan yazısının tamamı:


"Şu te­sa­dü­fe ba­kın.

Ön­ce­ki gün Si­liv­ri­’de Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­-si­’nin vic­dan­la­rı ka­na­tan ka­rar­la­rı­nı açık­la­dı­ğı sa­at­ler­de, Tür­ki­ye­’ye yurt dı­şın­dan 100 mil­yar li­ra­nın, ye­ni Var­lık Ba­rı­şı yo­luy­la ge­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor­du.

Uz­man­lar, bu pa­ra­nın bü­yük bö­lü­mü­nün PKK’­ya ait ol­du­ğu gö­rü­şün­de­ler.

Bu kö­şe­de da­ha ön­ce de yaz­mış­tık.

İs­tih­ba­rat ra­por­la­rı, AK­P’­nin pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu PKK’­nın ma­li gü­cü­nün, 70 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

Uyuş­tu­ru­cu, si­ga­ra ve in­san ka­çak­çı­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra, Av­ru­-pa­’da­ki Türk­le­r’­den ha­raç­la top­la­nan pa­ra­lar, PKK ka­sa­la­rı­na akı­yor.

Bun­lar yet­mi­yor­muş gi­bi dev­let için­de dev­le­te dö­nü­şen, ne­re­dey­se özerk­lik ilan eden ör­güt, böl­ge­de­ki iş adam­la­rın­dan ver­gi alı­yor, ken­di güm­rük ka­pı­la­rın­dan ge­lir sağ­lı­yor!

Os­lo­’dan son­ra İm­ra­lı­’da va­rı­lan mu­ta­ba­kat ge­re­ği, PKK’­nın ka­ra pa­ra­sı, Var­lık Ba­rı­şı ile ak­la­nı­yor!

Mu­ta­ba­ka­tın bir baş­ka mad­de­si­ni ise “Ab­dul­lah Öca­la­n’­a öz­gür­lü­k” oluş­tu­ru­yor.

PKK’­nın söz­cü­le­ri sık sık Apo­’ya öz­gür­lük sağ­lan­ma­dan çö­zü­mün ger­çek­leş­me­ye­ce­ği­ni söy­lü­yor.

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,

Tür­ki­ye­’nin gel­di­ği ye­re ba­kın!

Ha­ya­tı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­mış es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ko­mu­tan, “te­rö­ris­t” suç­la­ma­sıy­la ömür bo­yu hap­se mah­kum edi­li­yor.

Ay­rı­ca si­ya­set­çi­ler, rek­tör­ler, ay­dın­lar ve ga­ze­te­ci­ler, da­ha ön­ce ci­na­yet ve te­ca­vüz gi­bi bir­çok suç iş­le­miş, Da­nış­tay ci­na­ye­ti ne­de­niy­le mü­eb­bet hap­se hü­küm giy­miş suç ma­ki­ne­le­riy­le bir­lik­te yar­gı­la­nıp, vic­dan­la­rı is­yan et­ti­ren ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rı­lı­yor.

Suç ma­ki­ne­le­ri tah­li­ye edi­lir­ken, tu­tuk­suz yar­gı­la­nan­lar hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­rar­la­rı çı­kar­tı­lı­yor.

Bir­çok ga­ze­te­ci­ye ve­ri­len ce­za­lar­la Tür­ki­ye “tüm za­man­la­rın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi­ne­” dö­nü­şü­yor.

Tu­tuk­suz yar­gı­la­nan mu­ha­lif Yurt Ga­ze­te­si­’nin ba­şa­rı­lı Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mer­dan Ya­nar­dağ ile yi­ne mu­ha­lif Ulu­sal Ka­nal Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ad­nan Türk­kan da, zin­da­na gön­de­ri­len­ler ara­sın­da yer alı­yor.

* * *

Si­liv­ri­’de bun­lar ya­şa­nır­ken AKP, 40 bin ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep olan dün­ya­nın en kan­lı te­rör ör­gü­tü­nün ba­şıy­la ma­sa­ya otu­rup, ona na­sıl öz­gür­lük sağ­la­ya­ca­ğı­nın pa­zar­lı­ğı­nı ya­pa­bi­li­yor!

Bu ina­nıl­maz çe­liş­ki akıl­la­ra, dün Söz­cü­‘nün man­şet­ten ha­tır­lat­tı­ğı Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın şu söz­le­ri­ni ge­ti­ri­yor:

“Baş­bu­ğ’­a te­rör ör­gü­tü men­su­bu di­yen­le­ri ta­rih af­fet­mez!”

Baş­ba­kan böy­le söy­le­di de ne ol­du?

Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si Baş­bu­ğ’­a “te­rö­ris­t” de­mek­le kal­ma­dı, onu te­rör ör­gü­tü kur­mak­tan mü­eb­bet hap­se mah­kum et­ti!

* * *

Sö­zün özü­ne ge­lir­sek…

“Te­rör­le mü­ca­de­le­nin sim­ge­si Baş­bu­ğ’­a mü­eb­bet, te­rö­rün sim­ge­si Apo­’ya hür­ri­yet!..”

Bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih, ger­çek­ten af­fet­mez!

Ara­dan yüz­yıl geç­se bi­le, acı iz­le­ri ha­fı­za­lar­dan si­lin­mez.

Ge­nel af çı­ka­rıp Apo­’y­la bir­lik­te Er­ge­ne­kon hü­küm­lü­le­ri­ni ser­best bı­rak­sa­lar da­hi, bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih as­la af­fet­mez!.."

 


Uğur Dündar'ın Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan yazısı için tıklayınız

Ergenekon Davasıyla sanıkları ve verilen hapis cezalarının listesi için tıklayınız:

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.